Friday, November 10, 2006

Foo Fighters - Everlong

Learn to fly by Foo Fighters

Resolve

Foo Fighters

Foo Fighters

All My Life

Wednesday, June 07, 2006

Call dreuchd anns an Roinn Gàidhlig, Còlaiste Inbhir Nis

` S e oileanach a th`annam aig Còlaiste Inbhir Nis agus tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig. Chuala mi Diluain gu bheil na dà thidsear againn ann an cunnart an cosnaidhean. Ma cailleas iad an cosnaidhean, cha bhiodh Roinn Gàidhlig aig a` chòlaiste idir. Dùnadh e. Tha sin direach sgrathail, oir `s e 'priomh-baile nan Gaidhealtachd a th`ann an Inbhir Nis. Tha fhios agam, gu bheil trioblaidean mora ionmhasail aig a`chòlaiste, ach feumaidh sinn an Roinn a shabhaladh. Gun Roinn Gàidhlig biodh i culaibh mhagaidh, air mo bheachdsa.

Sunday, May 28, 2006

Obair saor-thoileach aig CnaG

Rinn mi direach seachdain obair saor-thoileach aig Comunn na Gàidhlig, ann an Inbhir Nis. `S e oileanach Gàidhlig a th`annam aig a`Chòlaiste Inbhir Nis, agus `s e pairt dhen cursa agam. A`chiad là bha an t-eagal orm, beagan! Bha mi a`bruidhinn sa Gàidhlig fad an là, agus aig deireadh an là bha m`inntinn sgìth! Ach bha mi ag obair còmhla ri mòran dhaoine glè shnog, agus chord e rium. An t-seachdain seo tighinn bidh mi ag obair aig a`Chomunn Gaidhealach, sin an oifis a tha a`co-ordunachadh a`Mhòd. Chì mi....

Sunday, April 02, 2006

Bùth-obrach Foghluim tro Mheadhan na Gàidhlig

Bha mi Diciadain aig bùth-obrach ann an Inbhir Narainn mu dheidhinn taic airson pàrantan. Bha e uabhasach cuideachail, agus bha mòran leabhraichean, teipeachan is dvds ann mar eiseimpleir. Cha robh iad airson a bhith a cheannaich, mi-fhortanach. Fhaighnich sinn ceistean gu-leòr, agus bha mi a`faireachdainn gum bidh a`bhun sgoil Gàidhlig Inbhir Narainn direach an toiseach. Tha mi ag iarraidh buidheann Comann nam Pàrant a thoiseachadh an seo. Tha an làthaireach na Gàidhlig a`fàs ann an Inbhir narainn, ged a tha am baile as on ear anns a`Gaidhealtachd. Math dha riribh!

Friday, March 24, 2006

Tha mi fo bhuaidh...

'S e geam a th'ann an seo: www.blockfrenzy.com Tha e gle fheumail, nuair a tha thu ag obair agus chan eil thu ag iarraidh obair....

Friday, March 03, 2006

Strác? Cáite, Ciamar?

Chan eil strác ceart agam air mo chomputair. Tha mi a'cleachdadh ALTGR airson strác geur ach feumaidh mi strác trom. Fhair mi software bho lárach-linn Microsoft - 's e Microsoft Keyboard Layout Creator a th'ann, ach tha na h-ordughan doirbh a tuigsinn. A bheil rudeigin nas fhúrasta aite sam bith?

Sneachda


Tha mi a'smaoineachadh gu bheil e eibhinn. Nuair a tha rud beag sneachda ann an Alba, stadas a h-uile rud. Sgoiltean, cólaistean, etc. Is beag orm a bhith aig an taigh fad an latha. Bidh mi a dh'aithghearr craicte! Bha mi direach a'coiseachd dhan bhaile cómhla ri na h-igheanan agam, an nighean as lugha anns a' mhála-droma(TROM!), oir bha e ro dhoirbh leis am bugaidh. Ach abair latha bréagha an-diugh! Seall dealbh dé rinn mi direach anns a'gharradh agam.

Thursday, March 02, 2006

Gu h-araid

'S toigh leam a bhith a lorg laraich-linn neónach. rudan mar seo: www.deuceofclubs.com/moj/mojave.htm 'S e sgeulachd mu dheidhinn ciodhosg fhón anns an fhásach ann an California. Siuthad ma tha!

An toiseach...

Haigh, 's e oileanach a th'annam agus tha mi ag ionnsachadh na Gáidhlig aig colaisde Inbhir Nis. Bu toigh leam a bhith a bhruidhinn cómhla ri luchd ionnsachaidh agus native speakers ma tha. Is toigh leam ceól (rock, albannach, ceilteach, ), cánannan, leabhraichean (bidh a'bharrachd mu dheidhinn sin a dh'aithghearr). Seadh, dé a-nis?