Sunday, May 28, 2006

Obair saor-thoileach aig CnaG

Rinn mi direach seachdain obair saor-thoileach aig Comunn na Gàidhlig, ann an Inbhir Nis. `S e oileanach Gàidhlig a th`annam aig a`Chòlaiste Inbhir Nis, agus `s e pairt dhen cursa agam. A`chiad là bha an t-eagal orm, beagan! Bha mi a`bruidhinn sa Gàidhlig fad an là, agus aig deireadh an là bha m`inntinn sgìth! Ach bha mi ag obair còmhla ri mòran dhaoine glè shnog, agus chord e rium. An t-seachdain seo tighinn bidh mi ag obair aig a`Chomunn Gaidhealach, sin an oifis a tha a`co-ordunachadh a`Mhòd. Chì mi....