Wednesday, June 07, 2006

Call dreuchd anns an Roinn Gàidhlig, Còlaiste Inbhir Nis

` S e oileanach a th`annam aig Còlaiste Inbhir Nis agus tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig. Chuala mi Diluain gu bheil na dà thidsear againn ann an cunnart an cosnaidhean. Ma cailleas iad an cosnaidhean, cha bhiodh Roinn Gàidhlig aig a` chòlaiste idir. Dùnadh e. Tha sin direach sgrathail, oir `s e 'priomh-baile nan Gaidhealtachd a th`ann an Inbhir Nis. Tha fhios agam, gu bheil trioblaidean mora ionmhasail aig a`chòlaiste, ach feumaidh sinn an Roinn a shabhaladh. Gun Roinn Gàidhlig biodh i culaibh mhagaidh, air mo bheachdsa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home