Sunday, April 02, 2006

Bùth-obrach Foghluim tro Mheadhan na Gàidhlig

Bha mi Diciadain aig bùth-obrach ann an Inbhir Narainn mu dheidhinn taic airson pàrantan. Bha e uabhasach cuideachail, agus bha mòran leabhraichean, teipeachan is dvds ann mar eiseimpleir. Cha robh iad airson a bhith a cheannaich, mi-fhortanach. Fhaighnich sinn ceistean gu-leòr, agus bha mi a`faireachdainn gum bidh a`bhun sgoil Gàidhlig Inbhir Narainn direach an toiseach. Tha mi ag iarraidh buidheann Comann nam Pàrant a thoiseachadh an seo. Tha an làthaireach na Gàidhlig a`fàs ann an Inbhir narainn, ged a tha am baile as on ear anns a`Gaidhealtachd. Math dha riribh!